නිපැයුම් හා සේවා

ලියාපදිංචි වාහන සඳහා තරඟකාරී ගාස්තු මත කුලී සින්නක්කර සේවාවන් හා රක්ෂණ සේවාවන් අපගේ ඕනෑම ශාඛාවකින් ලබාගත හැකිය.අප සුවිශේෂ වන්නේ පුහුණු පළපුරුදු කාර්යක්ෂම සේවයට කැපවුණු කඩිනම් සේවාව තුළිනි.

කුලී පිට ගැනුම්

ලියාපදිංචි වාහන සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමේදී වසර පහක් දක්වා නම්‍යශීලි විසඳුම් තුලින් පාරිභෝගික සේවාව වෙනුවෙන් කැපවූ උද්‍යෝගිමත් පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අප ගනුදෙනුකරුවනට සහතික ලබාදෙනු ලැබේ.

අපගේ එක්දින සේවාව හා බැඳුණු ලියාපදිංචිකිරීම, රක්ෂණය හා තක්සේරු කිරීම තුළින් ඔබ තවදුරටත් වෙහෙස වීම අවශ්‍ය නැත.