තොරතුරු මැදිරිය

2017, සැප්තැම්බර් 13

2017, සැප්තැම්බර් 13 වන දින තිස් තුන්වන ශාඛාව අම්පාරදී විවෘත විය.

2017, පෙබරවාරි 27

2017, පෙබරවාරි 27වන දින තිස් දෙවන ශාඛාව නුවරඑළියදී විවෘත විය.

2016, දෙසැම්බර් 19

2016, දෙසැම්බර් 19 වන දින තිස් එක්වන ශාඛාව ගම්පොළදී විවෘත විය.

2016, නොවෙම්බර 23

2016, නොවෙම්බර 23 වන දින තිස්වන ශාඛාව අනුරාධපුරදී විවෘත විය.

2016, ඔක්තෝබර් 26

2016, ඔක්තෝබර් 26 වන දින විසිනමවන ශාඛාව අම්බලන්තොටදී විවෘත විය.

2013, නොවෙම්බර 27

2013, නොවෙම්බර 27වන දින විසිඅටවන ශාඛාව හලාවතහි දී විවෘත විය.

2013, නොවෙම්බර 25

2013, නොවෙම්බර 25වන දින විසිහත්වන ශාඛාව බලංගොඩහි දී විවෘත විය.

2013, නොවෙම්බර 21

2013, නොවෙම්බර 21වන දින විසිහයවැනි ශාඛාව අකුරැස්සහි දී විවෘත විය.

2013, නොවෙම්බර 19

2013, නොවෙම්බර 19වන දින විසිපස්වෙනි ශාඛාව වැලිමඩහි දී විවෘත විය.

2013, නොවෙම්බර 13

2013, නොවෙම්බර 13වන දින විසිහතරවෙනි ශාඛාව කළුතරහි දී විවෘත විය.

2013, නොවෙම්බර 07

2013, නොවෙම්බර 07වන දින විසිතුන්වෙනි ශාඛාව මාතලේහි දී විවෘත විය.

2013, ජුලි 18

2013, ජුලි 18වන දින විසිදෙවැනි ශාඛාව රත්නපුරෙහී දි විවෘත විය.

2013, ජුලි 15

2013, ජුලි 15වන දින විසිඑක්වන ශාඛාව කෑගල්ලේහි දී විවෘත විය.

2013, ජුලි 11

2013, ජුලි 11වන දින විසිවන ශාඛාව කිරිබත්ගොඩහි දී විවෘත විය.

2013, ජුලි 10

2013, ජුලි 10වන දින දහනමවන ශාඛාව කොට්ටාවේ දී විවෘත විය.

2013, මැයි 29

2013, මැයි 29වන දින දහඅටවන ශාඛාව මාතරෙහිදී විවෘත විය.

2013, ජනවාරි 31

2013, ජනවාරි 31 වන දින වරකාපොලහිදී දහහත්වන ශාඛාව විවෘත විය.

2013, ජනවාරි 28

2013, ජනවාරි 28වන දින ගාල්ලෙහිදී දහසයවෙනි ශාඛාව විවෘත විය.

2012, ඔක්තෝබර් 31

2012, ඔක්තෝබර් 31වන දින මීගමුවේදී පහළොස්වන ශාඛාව විවෘත විය.

2012, සැප්තැම්බර් 17

2012, සැප්තැම්බර් 17වන දින දඹුල්ලේදී දහතරවෙනි ශාඛාව විවෘත විය.

2012, අගෝස්තු 6

2012, අගෝස්තු 6වන දින බදුල්ලේදී දහතුන්වෙනි ශාඛාව විවෘත විය.

2012, ජූලි 12

2012, ජූලි 12වන දින පිළියන්දලදී දොළොස්වෙනි ශාඛාව විවෘත විය.

2012, මාර්තු 19

2012 මාර්තු මස 19වන දින අපගේ හය වන සංවස්තරය සමරනු ලැබුවේය.

2012, ජනවාරි 26

“2012 – 2013 කාලපරිච්ඡේදයට මුලිකවම යොමු වෙමින් , 2012 – 2015 සංයුක්ත මුලෝපාය සැලැස්ම දියත් කිරීම.

නවීනතම පහස්දුකම් වලින් සමන්විත, රාජගිරිය,බුත්ගමුව පාරේ අංක 100 දරණ ස්ථානයේ පිහිටුවන ලද නව මුලස්ථානයට පිවිසුනෙමු. මෙහි පෙරටු කාර්යාල කටයුතු හා පසු කාර්යාල කටයුතු වෙන්ව පිහිට ඇති අතරම, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, යෙදුම් පද්ධති, විදුලි සංදේශන හා දත්ත පිවිසුම් ජාල යනාදී පහසුකම් වලින් බලගැන්වී ඇත.”

2012, ජනවාරි 19

2012, ජනවාරි 19 වන දින ඇහැළියගොඩදී එකොලොස්වෙනි ශාඛාව විවෘත විය.

2012, ජනවාරි 13

2012, ජනවාරි 13 වන දින ඇඹිලිපිටියේදී දස වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2011, දෙසැම්බර් 19

2011, දෙසැම්බර් 19 වන දින නාවලපිටියේදී නම වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2011, ඔක්තෝබර් 17

2011, ඔක්තෝබර් 17 වන දින හෙට්ටිපොළදී අට වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2011, සැප්තැම්බර් 08

2011, සැප්තැම්බර් 08 වන දින හංවැල්ලේදී හත් වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2011, ජුනි 13

2011, ජුනි 13 වන දින පැල්මඩුල්ලේදී හය වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2011, මාර්තු 19

2011 මාර්තු මස 19 වන දින අපගේ පස් වන සංවස්තරය සමරනු ලැබුවේය.

2010, සැප්තැම්බර් 09

2010, සැප්තැම්බර් 09 වන දින මහනුවරදී පස් වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2012, ජූලි 10

ප්‍රධාන කාර්යාල ඇතුළු සියලුම ශාඛා ජාලයන්හි වෙස්ටන් යුනියන් මුදල් හුවමාරු ක්‍රමය දියත් කරනු ලැබුවේය.

2010, ජුනි 24

2010, ජුනි 24 වන දින කුරුණෑගලදී හතර වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2010, ජුනි 17

2010, ජුනි 17 වන දින හොරණදී තුන් වැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2010, මාර්තු 04

2010, මාර්තු 04 වන දින ගම්පහදී දෙවැනි ශාඛාව විවෘත විය.

2006, මාර්තු 02

2006 වසරේදී උද්යෝගිමත් තරුණ ව්‍යාපරිකයින් කණ්ඩායමක් විසින්, මෙතෙක් නිසි අවධානය යොමු නොවූ හදුනාගත් සමාජ ස්ථරයක මුල්‍ය ප්‍රශ්න වලට අපේම වූ ද, විශිෂ්ඨතත්වයට පත්වීම ඉලක්ක කර ගත්තා වුද, විසදුම් ලබා දීම පිණිස ලක්දෙරණ, ආයෝජන සමාගම පිහිටුවන ලදී.