ඔබේ ප්‍රශ්නය විසදීමට අපේ පාරිභෝගික සේවා විධායක නිලධාරීන් අමතන්න.

කතා කරන්න අපිට

අප ඔබට සේවා සැපයිය හැකි ආකාරය පිළිබඳව වැඩි විස්තර අවශ්‍ය වන විටෙක, මෙහි ඇති ආකෘති පත්‍රය සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, අපගේ සේවා නිලධාරියෙකුගෙන් හැකි ඉක්මනින් ඔබට ප්‍රතිචාර ලැබෙනු ඇත.

ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම,
ප්‍රධාන ශාඛාව,
නො 100, බුත්ගමුව පාර,
රාජගිරිය.
දු.අංකය: 011 7586 500
ෆැක්ස්: 011 7586 509

ඊ.මේල්: [email protected]
කුලී සින්නක්කර විසදුම් පිළිබඳ තොරතුරු : [email protected]

අප හා එක් වන්න