රැකියා අවස්ථා

මානව සම්පත් මෙහෙවර ප්‍රකාශය

අපගේ දැක්ම හා සංස්ථාපිත මෙහෙවර සමග සමගාමී වන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට හා සමාගමේ වර්ධනයට අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වන්නාවූ,අපේ වඩාත්ම වැදගත් සම්පත වන මානව සම්පතෙහි ප්‍රයත්නයන්ගේ හා කුසලතාවන්ගේ වටිනාකම් ඇගයීමට මෙන්ම ඔවුන් රදවා ගැනීමට හැකි වන සේ ධනාත්මක මානව සම්පත් වර්ධනයෙහි හා පුහුණු කිරීමෙහි නිරත වීම.

ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගමේ සේවා ලැදී සේවක මඩුල්ලට එකතුවීමට ඔබත් උනන්දු වන්නේ නම්,

ජීව දත්ත විස්තර අප වෙත යොමු කරන්න.
ඊ.මේල්: [email protected]
හෝ ලිපිනය:

ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම,
නො100, බුත්ගමුව පාර,
රාජගිරිය.

අපගේ ශාඛා ජාලය
Careers

පුරප්පාඩු

දැනට පුරප්පාඩු නැත..

Rajagiriya

Location

ඉල්ලුම් පත්‍රය භාගත කොට පුරවා ඒ සමග ඔබගේ ජිවදත්ත පත්‍රිකාව අමුණන්න.
භාගත කිරීමේ යොමුව