ශාඛා ජාලය

ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ අකුරැස්ස ශාඛාව

දුරකථන: 0417 489 589, 0417 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක.115, වනිගසේකර මාවත, අකුරැස්ස

ෆැක්ස්: 0417 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ අම්පාර ශාඛාව

දුරකථන: 0637 389 589, 0637 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:508/1,උහන පාර, අම්පාර.

Fax:

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ අම්බලන්තොට ශාඛාව

දුරකථන: 0477 489 589 , 0477 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:153, තිස්ස මාවත, අම්බලන්තොට.

Fax: 047 2 225390

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ අනුරාධපුර ශාඛාව

දුරකථන: 0257 389 589 , 0257 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:280, මෛත්‍රිපාල සේනානායක මාවත, නව නගරය, අනුරාධපුර.

Fax: 025 2 050433

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ බදුල්ල ශාඛාව

දුරකථන: 0557 389 589, 0557 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක 30, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, බැංකු මාවත දකුණ, බදුල්ල.

Fax: 0557 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ බලංගොඩ ශාඛාව

දුරකථන: 0457 489 689 , 0457 489 690

අපගේ ලිපිනය: No.121, බාන්ස් රත්වත්ත මාවත, බලංගොඩ.

Fax: 0457 489 690

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ හලාවත ශාඛාව

දුරකථන: 0327 489 589 , 0327 489 590

අපගේ ලිපිනය: No.290A, කොළඹ පාර,මෛක්කුලම, හලාවත

Fax: 0327 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ දඹුල්ල ශාඛාව

දුරකථන: 0667 389 689, 0667 389 690

අපගේ ලිපිනය: 663, අනුරාධපුර පාර, දඹුල්ල

Fax: 0667 389 690

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ ඇහැළියගොඩ ශාඛාව

දුරකථන: 0367 389 489 , 0367 389 490

අපගේ ලිපිනය: අංක: 336, ප්‍රධාන වීදිය, ඇහැළියගොඩ

Fax: 0367 389 490

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව

දුරකථන: 0477 389 589 , 0477 389 590

අපගේ ලිපිනය: නෝනාගම පාර, පල්ලේගම, ඇඹිලිපිටිය.

Fax: 0477 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ ගාල්ල ශාඛාව

දුරකථන: 0917 389 589, 0917 389 590

අපගේ ලිපිනය: 207, මාතර පාර, මාගල්ල, ගාල්ල

Fax: 0917 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ ගම්පොළ ශාඛාව

දුරකථන: 0817 489 589 , 0817 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:44/C, ටී.බී පනාබොක්ක මාවත, ඉලේවතුර, ගම්පොළ.

Fax: 081 2 076576

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ ගම්පහ ශාඛාව

දුරකථන: 0337 389 589 , 0337 389 590

අපගේ ලිපිනය: 432A, කොළඹ පාර, ගම්පහ

Fax: 0332 248 481

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ හංවැල්ල ශාඛාව

දුරකථන: 0367 389 589 , 0367 389 590

අපගේ ලිපිනය: 78, ඉහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල

Fax: 0362 253 514

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ හෙට්ටිපොළ ශාඛාව

දුරකථන: 0377 389 489 , 0377 389 490

අපගේ ලිපිනය: No.57, හලාවත පාර, හෙට්ටිපොළ

Fax: 0372 291 700

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ හොරණ ශාඛාව

දුරකථන: 0347 389 589, 0347 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක: 181, පානදුර පාර, හොරණ.

Fax: 0342 265 522

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ කළුතර ශාඛාව

දුරකථන: 0347 489 589, 0347 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:432, ගාලු පාර, උතුරු කළුතර, කළුතර.

Fax: 0347 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ මහනුවර ශාඛාව

දුරකථන: 0817 389 589 , 0817 389 590

අපගේ ලිපිනය: 459B, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර.

Fax: 0812 220 000

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ කෑගල්ල ශාඛාව

දුරකථන: 0357 389 589, 0357 389 590

අපගේ ලිපිනය: No. 450/A, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල

Fax: 0357 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව

දුරකථන: 0117 689 589, 0117 689 590

අපගේ ලිපිනය: අංක: 47/1, නුවර පාර, දළුගම, කැළණිය.

Fax: 0117 689 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ කොට්ටාව ශාඛාව

දුරකථන: 0117 489 589 , 0117 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:321/1, හයිලෙවල් පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය.

Fax: 0117 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ කුරුණෑගල ශාඛාව

දුරකථන: 0377 389 589 , 0377 389 590

අපගේ ලිපිනය: 260, පුත්තලම පාර, කුරුණෑගල.

Fax: 0372 229 606

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ මාතලේ ශාඛාව

දුරකථන: 0667 489 589 , 0667 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:92B, නුවර පාර, කොහොම්බිලිවෙල, මාතලේ

Fax: 0667 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ මාතර ශාඛාව

දුරකථන: 0417 389 589 , 0417 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:145, ගාලු පාර, වල්ගම, මාතර

Fax: 0417 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ නාවලපිටිය ශාඛාව

දුරකථන: 0547 389 589 , 0547 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:161, අඹගමුව පාර, නාවලපිටිය.

Fax: 0547 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ මිගමුව ශාඛාව

දුරකථන: 0317 389 589, 0317 389, 590

අපගේ ලිපිනය: අංක: 431, කොළඹ පාර, මිගමුව.

Fax: 0317 389 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ නුවරඑළිය ශාඛාව

දුරකථන: 0527 389 589 , 0527 389 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:24/1, ඉහළවැව මාවත, නුවරඑළිය

Fax: 0522 2 23871

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ පැල්මඩුල්ල ශාඛාව

දුරකථන: 0457 389 589 , 0457 389 590

අපගේ ලිපිනය: 40, බලංගොඩ පාර, පැල්මඩුල්ල.

Fax: 045 227 4745

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ පිළියන්දල ශාඛාව

දුරකථන: 0117 389 489, 0117 389 490

අපගේ ලිපිනය: 126, මොරටුව පාර, පිළියන්දල.

Fax: 0117 389 490

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ රාජගිරිය ශාඛාව

දුරකථන: 0117 639 636, 637, 638, 639

අපගේ ලිපිනය: අංක: 402A, නාවල පාර, රාජගිරිය.

Fax: 0112 882 840

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ රත්නපුර ශාඛාව

දුරකථන: 0457 489 589 , 0457 489 590

අපගේ ලිපිනය: 144, බණ්ඩාරනායක මාවත, රත්නපුර.

Fax: 0457 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ වරකාපොල ශාඛාව

දුරකථන: 0357 389 489 , 0357 389 490

අපගේ ලිපිනය: 198A, කොළඹ පාර.වරකාපොල.

Fax: 0357 389 490

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm
ආයුබෝවන්, ලක්දෙරණ වැලිමඩ ශාඛාව

දුරකථන: 0577 489 589 , 0577 489 590

අපගේ ලිපිනය: අංක:232, නුවර එලිය පාර, වැලිමඩ.

Fax: 0577 489 590

Email: [email protected]

ශාඛා විවෘත වන වේලාවන්: සතියේ දින: 08.30am – 05:00pm
සෙනසුරාදා: 09:00am – 01:00pm

ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම අකුරැස්ස
අකුරැස්ස ශාඛාව
ලිපිනය: No.24, වනිගසේකර මාවත, අකුරැස්ස
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0417 489 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම අම්පාර
අම්පාර ශාඛාව
ලිපිනය: No:508/1, උහන පාර, අම්පාර.
දුරකථන:
ෆැක්ස්:
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම අම්බලන්තොට
අම්බලන්තොට ශාඛාව
ලිපිනය: No:153, තිස්ස මාවත, අම්බලන්තොට.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 047 2 225390
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම අනුරාධපුර
අනුරාධපුර ශාඛාව
ලිපිනය: No:280, මෛත්‍රිපාල සේනානායක මාවත, නව නගරය, අනුරාධපුර.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 025 2 050433
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම බදුල්ල
බදුල්ල ශාඛාව
ලිපිනය: 34, දුම්රියපළ මාවත, බදුල්ල.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0557 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම බලංගොඩ
බලංගොඩ ශාඛාව
ලිපිනය: No.169, හපුතලේ මාවත, කිරිඳිගල, බලංගොඩ.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0457 489 690
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම හලාවත
හලාවත ශාඛාව
ලිපිනය: No.290A, කොළඹ පාර,මෛක්කුලම, හලාවත
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0327 489 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම දඹුල්ල
දඹුල්ල ශාඛාව
ලිපිනය: 663, අනුරාධපුර පාර, දඹුල්ල
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0667 389 690
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම ඇහැළියගොඩ
ඇහැළියගොඩ ශාඛාව
ලිපිනය: 371, ප්‍රධාන වීදිය, ඇහැළියගොඩ
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0367 389 490
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම ඇඹිලිපිටිය
ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව
ලිපිනය: නෝනාගම පාර, පල්ලේගම, ඇඹිලිපිටිය
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0477 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම ගාල්ල
ගාල්ල ශාඛාව
ලිපිනය: 207, මාතර පාර, මාගල්ල, ගාල්ල
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0917 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම ගම්පොළ
ගම්පොළ ශාඛාව
ලිපිනය: No:44/C, ටී.බී පනාබොක්ක මාවත, ඉලේවතුර, ගම්පොළ.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 081 2 076576
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම ගම්පහ
ගම්පහ ශාඛාව
ලිපිනය: 432A, කොළඹ පාර, ගම්පහ
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0332 248 481
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම හංවැල්ල
හංවැල්ල ශාඛාව
ලිපිනය: 78, ඉහළ හංවැල්ල, හංවැල්ල
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0362 253 514
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම හෙට්ටිපොළ
හෙට්ටිපොළ ශාඛාව
ලිපිනය: No.57,හලාවත පාර, හෙට්ටිපොළ
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0372 291 700
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම හොරණ
හොරණ ශාඛාව
ලිපිනය: No: 181, පානදුර පාර, හොරණ.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0342 265 522
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම කළුතර
කළුතර ශාඛාව
ලිපිනය: No:432, ගාලු පාර, උතුරු කළුතර.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0347 489 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම මහනුවර
මහනුවර ශාඛාව
ලිපිනය: 459B, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0812 220 000
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම කෑගල්ල
කෑගල්ල ශාඛාව
ලිපිනය: අංක. 713, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0357 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම කිරිබත්ගොඩ
කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව
ලිපිනය: අංක: 41, නුවර පාර, දළුගම, කැළණිය.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0117 689 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම කොට්ටාව
කොට්ටාව ශාඛාව
ලිපිනය: අංක:321/1, හයිලෙවල් පාර, මාකුඹුර,
පන්නිපිටිය.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0117 489 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම කුරුණෑගල
කුරුණෑගල ශාඛාව
ලිපිනය: 260, පුත්තලම පාර, කුරුණෑගල.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0372 229 606
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම මාතලේ
මාතලේ ශාඛාව
ලිපිනය: අංක:92B, නුවර පාර, කොහොම්බිලිවෙල, මාතලේ
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0667 489 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම මාතර
මාතර ශාඛාව
ලිපිනය: අංක:145, ගාලු පාර, වල්ගම, මාතර
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0417 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම නාවලපිටිය
නාවලපිටිය ශාඛාව
ලිපිනය: අංක:161, අඹගමුව පාර , නාවලපිටිය.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0547 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම මිගමුව
මිගමුව ශාඛාව
ලිපිනය: අංක: 431, කොළඹ පාර, මිගමුව.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0317 389 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම නුවරඑළිය
නුවරඑළිය ශාඛාව
ලිපිනය: අංක:24/1, ඉහළවැව මාවත, නුවරඑළිය.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0522 2 23871
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම පැල්මඩුල්ල
පැල්මඩුල්ල ශාඛාව
ලිපිනය: 40, බලංගොඩ පාර, පැල්මඩුල්ල.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 045 227 4745
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම පිළියන්දල
පිළියන්දල ශාඛාව
ලිපිනය: 126, මොරටුව පාර, පිළියන්දල.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0117 389 490
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම රාජගිරිය
රාජගිරිය ශාඛාව
ලිපිනය: අංක: 402A, නාවල පාර, රාජගිරිය.
ෆැක්ස්: 0112 882 840
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම රත්නපුර
රත්නපුර ශාඛාව
ලිපිනය: 144, බණ්ඩාරනායක මාවත, රත්නපුර.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0457 489 590
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම වරකාපොල
වරකාපොල ශාඛාව
ලිපිනය: 198A, කොළඹ පාර, වරකාපොල.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0357 389 490
ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම වැලිමඩ
වැලිමඩ ශාඛාව
ලිපිනය: අංක:232, නුවර එලිය පාර, වැලිමඩ.
දුරකථන:
ෆැක්ස්: 0577 489 590