ලක්දෙරණ ආයෝජන සීමාසහිත සමාගම

අපගේ ප්‍රමුඛ ශක්තිය වන්නේ එක්දින සේවයයි.අපගේ පළපුරුද්ද,අපගේ සේවක මණ්ඩලයේ නිපුනතාව හා කැපවීම හා එක්ව බැදුණු එක් දින සේවාව අන් කිසිවෙකුට සම කළ නොහැකිය.

අපගේ ප්‍රමුඛ ශක්තිය වන්නේ එක්දින සේවයයි!

One of a kind

providing finance solutions to an identified segment of society to whom such solutions are hitherto not available.

shadow
Social responsibility

to lend responsibly to individuals in a conscionable and sustainable manner.
 

shadow
Generating opportunities

combining services that help people improve not just their livelihoods, but their lives.  
 

shadow

අපගේ සබැඳියාවන්!