ලියාපදිංචි වාහන සඳහා තරඟකාරී ගාස්තු මත කුලී සින්නක්කර සේවාවන් හා රක්ෂණ සේවාවන්ද, වෙස්ටර්න් යූනියන් හරහා ජාත්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු සේවාවන්ද අපගේ ඕනෑම ශාඛාවකින් ලබාගත හැකිය.

අප සුවිශේෂ වන්නේ පුහුණු පළපුරුදු කාර්යක්ෂම සේවයට කැපවුණු කඩිනම් සේවාව තුළිනි.

කුලී පිට ගැනුම්

ලියාපදිංචි වාහන සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමේදී වසර පහක් දක්වා නම්‍යශීලි විසඳුම් තුලින් පාරිභෝගික සේවාව වෙනුවෙන් කැපවූ උද්‍යෝගිමත් පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අප ගනුදෙනුකරුවනට සහතික ලබාදෙනු ලැබේ.

අපගේ එක්දින සේවාව හා බැඳුණු ලියාපදිංචිකිරීම, රක්ෂණය හා තක්සේරු කිරීම තුළින් ඔබ තවදුරටත් වෙහෙස වීම අවශ්‍ය නැත.

 

අගය එක්කිරීම හා බැඳුණු සේවාවන්

රක්ෂණ සේවා සැපයීම

ඔබගේ අවශ්‍යතාව මත ජනශක්ති රක්ෂණ සමාගම, සෙලින්කෝ රක්ෂණ සමාගම, සමුපකාර රක්ෂණ සමාගම ඇතුළු ප්‍රමුඛ පෙලේ රක්ෂණ සමාගම් වෙනුවෙන් රක්ෂණ සේවාව සපයන්නෙමු.

 

"වෙස්ටන් යුනියන් මුදල් පැවරුම් සේවාවන්"

වෙස්ටන් යුනියන් මුදල් හුවමාරු සේවාවන් සැපයීමෙහි ලියාපදිංචි නියෝජිතයෙකු වන අප සමාගමේ ඕනෑම ශාඛාවකින් මෙම සේවාවන් ලබාගත හැකිය.

යම් පාරිභෝගිකයෙකු හදුන්වා දීම තුළින් අප හා සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කර ගත හැකිය.