අපගේ පළපුරුද්ද, අපගේ සේවක මණ්ඩලයේ නිපුනතාව හා කැපවීම හා එක්ව බැදුණු එක් දින සේවාව අන් කිසිවෙකුට සම කළ නොහැකිය.

අපගේ ප්‍රමුඛ ශක්තිය වන්නේ එක්දින සේවයයි!