අප හා එක් වන්න විමසන්න

අප හා එක් වන්න විමසන්න

ලක්දෙරණ ඉන්වෙස්ට්මෙන්ට්ස් ලිමිටඩ්
ප්‍රධාන කාර්යාලය:
නො 100, බුත්ගමුව පාර,
රාජගිරිය.
දු.අංකය:  0117 586 500 (Hotline)
ෆැක්ස්: 0117 586 509
ඊ.මේල්: info@lakderana.lk
අන්තර්ජාලය : www.lakderana.lk

ඔබේ ප්‍රශ්නය විසදීමට අපේ පාරිභෝගික සේවා විධායක නිලධාරීන් අමතන්න.