ශාඛා ජාලය

ප්‍රධාන කාර්යාලය

ලිපිනය: 100, බුත්ගමුව පාර, රාජගිරිය
දු.අංකය: 0117 586 500 - 509
ෆැක්ස්: 0117 586 509
ඊ.මේල්: info@lakderana.lkශාඛා ජාලය

බදුල්ල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 34, දුම්රිය පොළ පාර, බදුල්ල.
දු.අංකය: 0557 389 589, 0557 389 590
ෆැක්ස්: 0557 389 590

දඹුල්ල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 663, අනුරාධපුර පාර, දඹුල්ල.
දු.අංකය: 0667 389 689, 0667 389 690
ෆැක්ස්: 0667 389 690

ඇහැළියගොඩ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 371, ප්‍රධාන වීදිය, ඇහැළියගොඩ.
දු.අංකය: 0367 389 489, 0367 389 490
ෆැක්ස්: 0367 389 490

ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව
 

ලිපිනය: නෝනාගම පාර, පල්ලේගම, ඇඹිලිපිටිය
දු.අංකය: 0477 389 589, 0477 389 590
ෆැක්ස්: 0477 389 590

ගාල්ල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 207, මාතර පාර, මාගල්ල, ගාල්ල
දු.අංකය: 0917 389 589, 0917 389 590
ෆැක්ස්: 0917 389 590

ගම්පහ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 432ඒ, කොළඹ පාර, ගම්පහ
දු.අංකය: 0337 389 589, 0337 389 590
ෆැක්ස්: 033 224 8481

හංවැල්ල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 78, ඉහළ හංවැල්ල,හංවැල්ල.
දු.අංකය: 0367 389 589, 0367 389 590
ෆැක්ස්: 036 225 3514

හෙට්ටිපොළ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 57, හලාවත පාර, හෙට්ටිපොළ
දු.අංකය: 0377 389 489, 0377 389 490
ෆැක්ස්: 0372 291 700

හොරණ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 127, පානදුර පාර, හොරණ
දු.අංකය: 0347 389 589, 0347 389 590
ෆැක්ස්: 034 226 5522

මහනුවර ශාඛාව
 

ලිපිනය: 459B, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
දු.අංකය: 0817 389 589, 0817 389 590
ෆැක්ස්: 081 222 0000

කටුනායක ශාඛාව
 

ලිපිනය: 512A, කොළඹ පාර, කුරණ, කටුනායක. 
දු.අංකය: 0317 389 589
ෆැක්ස්: 0317 389 590

කුරුණෑගල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 260, පුත්තලම පාර, කුරුණෑගල
දු.අංකය: 0377 389 589, 0377 389 590
ෆැක්ස්: 037 222 9606

නාවලපිටිය ශාඛාව
 

ලිපිනය: 161,අඹගමුව පාර , නාවලපිටිය. 
දු.අංකය: 0547 389 589, 0547 389 590
ෆැක්ස්: 0547 389 590

පිළියන්දල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 126, මොරටුව පාර, පිළියන්දල.
දු.අංකය: 0117 389 489, 0117 389 490
ෆැක්ස්: 0117 389 490

පැල්මඩුල්ල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 40, බලංගොඩ පාර, පැල්මඩුල්ල.
දු.අංකය: 0457 389 589, 0457 389 590
ෆැක්ස්: 045 227 4745

රාජගිරිය ශාඛාව
 

ලිපිනය: 595/1, නාවල පාර, රාජගිරිය.
දු.අංකය: 0117 639 639
ෆැක්ස්: 0112 882 840

වරකාපොල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 198ඒ, කොළඹ පාර. වරකාපොල.
දු.අංකය: 0357 389 489, 0357 389 490
ෆැක්ස්: 0357 389 490

මාතර ශාඛාව
 

ලිපිනය: 145, ගාලු පාර, වල්ගම, මාතර
දු.අංකය: 0417 389 589, 0417 389 590
ෆැක්ස්: 0417 389 590

කිරිබත්ගොඩ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 41, නුවර පාර, දළුගම, කැළණිය
දු.අංකය: 0117 689 589, 0117 689 590
ෆැක්ස්: 0117 689 590

කෑගල්ල ශාඛාව
 

ලිපිනය: 713, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල
දු.අංකය: 0357 389 589, 0357 389 590
ෆැක්ස්: 0357 389 590

රත්නපුර ශාඛාව
 

ලිපිනය: 144, බණ්ඩාරනායක මාවත, රත්නපුර
දු.අංකය: 0457 489 589, 0457 489 590
ෆැක්ස්: 0457 489 590

කොට්ටාව ශාඛාව 

ලිපිනය: 321/1, හයිලෙවල් පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය
දු.අංකය: 0117 489 589, 0117 489 590
ෆැක්ස්: 0117 489 590

මාතලේ ශාඛාව 

ලිපිනය: 92බ්, නුවර පාර, කොහොම්බිලිවෙල, මාතලේ
දු.අංකය: 0667 489 589, 0667 489 590
ෆැක්ස්: 0667 489 590

කළුතර ශාඛාව
 

ලිපිනය: කලමුල්ල, කළුතර
දු.අංකය: 0347 489 589, 0347 489 590
ෆැක්ස්: 0347 489 590

වැලිමඩ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 232බ්, නුවර එලිය පාර, වැලිමඩ
දු.අංකය: 0577 489 589, 0577 489 590
ෆැක්ස්: 0577 489 590

අකුරැස්ස ශාඛාව
 

ලිපිනය: 115, වනිගසේකර මාවත, අකුරැස්ස
දු.අංකය: 0417 489 589, 0417 489 590
ෆැක්ස්: 0417 489 590

බලංගොඩ ශාඛාව
 

ලිපිනය: 169, හපුතලේ පාර, කිරින්දිගල, බලංගොඩ
දු.අංකය: 0457 489 689, 0457 489 690
ෆැක්ස්: 0457 489 690

හලාවත ශාඛාව
 

ලිපිනය: 290ඒ, කොළඹ පාර, මෛක්කුලම, හලාවත
දු.අංකය: 0327 489 589, 0327 489 590
ෆැක්ස්: 0327 489 590